- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Singhal, Anchal, St. Joseph's College (Autonomous), Bangalore

B

Balhara, Mansi, University of Delhi
Bhuvaneswari, T.K., Anna University

C

Cheriyan, Alitta , St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore
Chhikara, BS, University of Delhi

D

Damodaran, Chandra Prabha, Bharathiar University
Deshmukh, Gunvant Rajkumar, CSIR-National Chemical Laboratory

H

Haldar, Debasish, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata

J

Jeyaprabha, C., Anna University

K

Kargude, Radhakisan, CSIR-National Chemical Laboratory
Krishnan, Anjali, St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore
Kumar, Santosh, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata

M

Murugesan, Nivetha, Bharathiar University

P

P, Chaya, St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore

R

R, Udaya Rajesh , St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore

S

Shah, Simran, St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore

T

Thomas, Libi, St. Joseph’s College (Autonomous), Bangalore

1 - 17 of 17 items